RSS Feed https://www.sivilombodsmannen.no/ Besøk til Ungdomsenhet Øst https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/besok-til-ungdomsenhet-ost-article4700-2865.html <p>I dag innleder Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et besøk til Ungdomsenhet Øst, et fengsel for mindreårige innsatte. Fengselet har i hovedsak innsatte i aldersgruppen 15-18 år.&nbsp;</p> Tue, 07 Feb 2017 14:09:13 +0100 Spørsmål om Riksantikvarens presisering av eksisterende fredningsvedtak er enkeltvedtak https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/sporsmal-om-riksantikvarens-presisering-av-eksisterende-fredningsvedtak-er-enkeltvedtak-article4698-114.html <p>17. januar 2017 (sak 2015/3270 og sak 2015/3275)</p> <p>I forbindelse med gjennomgang av alle vedtaksfredninger etter den tidligere bygningsfredningsloven av 1920 utarbeidet Riksantikvaren for hver eiendom såkalte presiseringsdokumenter som skulle uttrykke hva fredningene omfattet. Foreningen Fredet, som representerte mange av bygningseierne, hevdet at fredningene rettsstridig var blitt utvidet for flere eiere.</p> <p>Ombudsmannen har kommet til at presiseringsdokumentene ikke kan anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven &sect; 2 første ledd bokstav b, jf. bokstav a. Det er uheldig at dokumentene inneholder uttrykk og beskrivelser som er upresise, men de kan uansett ikke anses som bestemmende for eiernes rettigheter eller plikter. Dokumentene endrer altså ikke fredningsvedtakene etter bygningsfredningsloven av 1920. Omfanget av og innholdet i fredningene må vurderes konkret med utgangspunkt i situasjonen på fredningstidspunktet og tolkes i lys av Høyesteretts uttalelser i Rt. 2010 s. 850 (Koppangdommen). Enighet mellom Riksantikvaren og eier vil være et tolkningsmoment ved forståelsen av eldre fredninger, men kan ikke utvide eller tre i stedet for eksisterende fredningsvedtak.</p> <p style="margin-left:35.25pt">&nbsp;</p> Tue, 31 Jan 2017 10:48:33 +0100 Kravene til saksbehandlingen når en bruker utestenges fra et Nav-kontor https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/kravene-til-saksbehandlingen-nar-en-bruker-utestenges-fra-et-nav-kontor-article4696-114.html <p>19. januar 2017 (sak 2016/1175)</p> <p>Nav Grünerløkka besluttet i desember 2015 å utestenge en bruker i tolv uker, fordi han skulle ha oppført seg verbalt truende overfor en av de ansatte i &laquo;vertsskranken&raquo;. Første informasjon om utestengingen fikk brukeren på en håndskrevet lapp da han oppsøkte Nav-kontoret en måned senere.&nbsp; Nav-kontoret hadde hverken vurdert om mindre inngripende tiltak var tilstrekkelig, eller om utestenging i tolv uker var nødvendig. Beslutningen ble truffet i etterkant av episoden. Brukeren hadde likevel ikke fått anledning til å uttale seg før han ble utestengt. Nav-kontoret hadde heller ikke arkivert noen kopi av beslutningen.</p> <p>Arbeids- og velferdsetatens &laquo;Retningslinjer for beslutning om sikkerhetstiltaket utestenging&raquo; gjaldt først fra mai 2016. Ombudsmannen konkluderte derfor med at Nav Grünerløkkas saksbehandling i forbindelse med utestengingsbeslutningen hadde vært i strid med de ulovfestede kravene til forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk på flere vesentlige punkter.</p> Thu, 26 Jan 2017 11:20:27 +0100 Tilsetting i kommunale lederstillinger uten utlysning https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/tilsetting-i-kommunale-lederstillinger-uten-utlysning-article4692-114.html <p>12. januar 2017 (sak 2016/2418)</p> <p>Ombudsmannen ble gjort oppmerksom på at Sarpsborg kommune sommeren 2016 hadde tilsatt i to faste stillinger som kommunesjef uten utlysning, og tok saken opp med kommunen av eget tiltak. En av stillingene hadde aldri vært utlyst. Den andre hadde vært utlyst i januar 2015, men ut fra søkerlisten ble det besluttet å utsette tilsettingen. Den nå tilsatte var ikke blant søkerne i 2015.</p> <p>Undersøkelsene herfra avdekket at de ledige stillingene heller ikke var kunngjort internt.</p> <p>Kommunen hadde ikke tilstrekkelig rettslig grunnlag til å la være å lyse ut stillingene som teknisk kommunesjef og kommunesjef for oppvekst. Hverken kvalifikasjonsprinsippet eller likhetsprinsippet var overholdt. Stillingene skulle både ha vært kunngjort internt og utlyst offentlig.</p> Fri, 20 Jan 2017 10:40:58 +0100 Besøk til Stavanger universitetssykehus https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/besok-til-stavanger-universitetssykehus-article4668-2865.html <p>Sivilombudsmannens forebyggingsenhet innleder i dag et besøk til psykiatrisk divisjon ved Stavanger universitetssykehus.&nbsp;</p> Mon, 09 Jan 2017 10:12:46 +0100