RSS Feed https://www.sivilombodsmannen.no/ Behandlingstiden for krav om innsyn og sletting i politioperativt register https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/behandlingstiden-for-krav-om-innsyn-og-sletting-i-politioperativt-register-article4757-114.html <p>20. mars 2017 (sak 2017/225)</p> <p>Saken gjelder Kripos&rsquo; og Politidirektoratets behandlingstid for et krav om innsyn i og sletting av opplysninger i politioperativt register.</p> <p>Kripos brukte mer enn syv uker på å avvise klagers innsynsbegjæring som følge av at det ikke var fremlagt gyldig legitimasjon. Etter at legitimasjonen var fremlagt, tok det tre måneder før Kripos traff avgjørelse i saken. Behandlingstiden er vesentlig lenger enn den lovpålagte lengstefristen på 30 dager, jf. politiregisterloven &sect; 54 annet ledd. Også i klageomgangen var saksbehandlingstiden uakseptabelt lang. Både Kripos og Politidirektoratet har dessuten forsømt plikten til å gi klager foreløpig svar, jf. forvaltningsloven &sect; 11 a annet og tredje ledd.</p> Thu, 23 Mar 2017 09:54:10 +0100 Begjæring om innsyn i "Cruise-saken" https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/begjaring-om-innsyn-i-cruise-saken-article4756-114.html <p>16. mars 2017 (sak 2016/1006 og 2016/1234)</p> <p>Sakene gjelder Nærings- og fiskeridepartementets avslag på begjæring om innsyn i flere dokumenter som blant annet omhandler cruiseskipet Viking Star. De fleste innsynsbegjæringene ble avslått under henvisning til offentleglova &sect;&nbsp;14 (organinterne dokumenter), og enkelte under henvisning til offentleglova &sect;&nbsp;24 annet ledd (dokumenter om lovbrudd).</p> <p>Ombudsmannen har kommet til at det hefter begrunnet tvil ved om de dokumentene som departementet har unntatt offentlighet etter offentleglova &sect;&nbsp;24 annet ledd er &laquo;dokument om lovbrot&raquo;, og dermed omfattes av denne bestemmelsen. Departementet bes om å vurdere innsynskravene i disse dokumentene på nytt.</p> <p>Departementets merinnsynsvurderinger for de ulike dokumentene er i stor grad likelydende og ikke særlig konkrete. Departementet har i liten grad vist til reelle og saklige behov for å nekte innsyn i dokumentene eller nevnt momenter som taler for offentliggjøring. Ombudsmannen kan ikke se at departementet har foretatt en så konkret vurdering av hensynene for og mot offentliggjøring og en avveiing av disse som det offentleglova &sect;&nbsp;11 krever. Departementet bes derfor om å foreta en ny vurdering av spørsmålet om merinnsyn der alle relevante momenter inngår.</p> <p>Ombudsmannen har ikke funnet grunn til å kritisere departementets konklusjon om at de dokumentene som er oversendt til politiet, ikke har mistet sin karakter av å være organinterne, jf. offentleglova &sect;&nbsp;14.</p> <p>Ombudsmannens undersøkelser gir et inntrykk av at Nærings- og fiskeridepartementet ikke har hatt tilstrekkelig oversikt over innsynssakene og de aktuelle dokumentene, og gir grunnlag for begrunnet tvil om de aktuelle sakene er korrekt behandlet. Departementets behandling av innsynssakene og henvendelsene fra ombudsmannen har vanskeliggjort ombudsmannens undersøkelser.</p> Wed, 22 Mar 2017 15:21:14 +0100 Utlendingsdirektoratets behandlingstid i sak om statsborgerskap https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/utlendingsdirektoratets-behandlingstid-i-sak-om-statsborgerskap-article4755-114.html <p>17. mars 2017 (sak 2016/3091)</p> <p>Saken gjelder Utlendingsdirektoratets behandling av en søknad fra en somalisk statsborger om norsk statsborgerskap. Etter at søknaden var fremmet, mottok direktoratet en melding fra politiet om at det var usikkert om søkeren hadde oppgitt korrekt identitet. Saken om statsborgerskap ble som følge av dette stilt i bero mens direktoratet vurderte om det var grunnlag for å tilbakekalle søkerens oppholdstillatelse og utvise ham. Av hensyn til behandlingen av tilbakekallssaken ble det ikke gitt informasjon til søkeren om at dette var en grunn til den lange saksbehandlingstiden i statsborgerskapssaken. I februar 2017 var det fortsatt ikke fattet noe vedtak i saken.</p> <p>Fremdriften i saken kan ikke anses tilfredsstillende. Etter forvaltningsloven &sect; 11 a skal forvaltningen avgjøre en sak &laquo;uten ugrunnet opphold&raquo;. At statsborgerskapssaken ble stilt i bero i påvente av utfallet av tilbakekallssaken, var i utgangspunktet legitimt. Det må imidlertid anses som et brudd på &sect;&nbsp;11&nbsp;a at det tok elleve måneder fra direktoratet mottok meldingen fra politiet, til saken ble overført til enheten i direktoratet som behandler tilbakekallssaker. At saken allerede har hatt en lang periode med ren liggetid, tilsier at både tilbakekallssaken og statsborgerskapssaken nå må prioriteres.&nbsp;</p> <p>Slik saken er opplyst er det ikke grunnlag for å kritisere at det &ndash; av hensyn til behandlingen av tilbakekallssaken &ndash; ikke ble gitt opplysninger om at dette var en grunn til at behandlingen av statsborgerskapssaken tok lang tid. Det forutsettes imidlertid at direktoratet i denne typen situasjoner fortløpende og konkret vurderer hvilken informasjon som til enhver tid kan gis, og at det ikke holdes tilbake mer informasjon enn nødvendig.</p> Wed, 22 Mar 2017 10:04:38 +0100 Finansdepartementets behandling av klagesak om partsinnsyn https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/finansdepartementets-behandling-av-klagesak-om-partsinnsyn-article4740-114.html <p>13. mars 2017 (2016/1178)</p> <p>Saken gjelder Finansdepartementets behandling av klage på Finanstilsynets avslag på partsinnsyn i sak om forbud mot å drive eiendomsmegling.</p> <p>Ombudsmannen kom til at departementet ikke kunne utsette avgjørelsen av innsynssaken for å behandle den samtidig med klagen i den underliggende saken. Det var derfor på sin plass at departementet omgjorde utsettelsen og behandlet saken.</p> <p>Departementets behandlingstid på over 7 måneder for klage over avslag på partsinnsyn var uakseptabelt lang. Ombudsmannen ber departementet om å sikre at fremtidige klagesaker om partsinnsyn behandles med tilstrekkelig hurtighet.</p> Fri, 17 Mar 2017 08:52:33 +0100 Frokostseminar 6. april 2017: Sivilombudsmannens årsmeldinger - barnekonvensjonen og forvaltningen https://www.sivilombudsmannen.no/arrangementer/frokostseminar-6-april-2017-sivilombudsmannens-arsmeldinger-barnekonvensjonen-og-forvaltningen-article4734-3017.html Sivilombudsmannen presenterer sine årsmeldinger på Det norske teateret 6. april 2017, kl. 08.00-10.00. Hovedtema er barnekonvensjonens krav til forvaltningens saksbehandling og resultater fra arbeidet med torturforebygging. Wed, 15 Mar 2017 14:48:44 +0100