RSS Feed https://www.sivilombodsmannen.no/ Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/arbeidsgivers-plikt-til-a-gjennomga-opplaring-i-helse-miljo-og-sikkerhetsarbeid-article4858-114.html <p>21. mars 2017 (sak 2016/289)</p> <p>Saken gjelder Arbeidstilsynets krav om formell opplæring for å anse arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i arbeidsmiljøloven &sect; 3-5 som oppfylt.</p> <p>Ombudsmannen kom under en viss tvil til at pliktene en arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven &sect; 3-5 første ledd til å gjennomgå opplæring i HMS, ikke kan oppfylles ved selvstudier.&nbsp; Vedtak om pålegg om fremleggelse av bevis på formalkompetanse var gyldig.</p> <p>De uklarheter som &sect; 3-5 første ledd gir opphav til, bør søkes utbedret ved å bruke bestemmelsens annet ledd til å gi forskrift om de nærmere krav til opplæringen.</p> Fri, 21 Apr 2017 13:00:44 +0200 Godtgjøring til verge – betydningen av nye godtgjøringssatser for eksisterende vergeoppdrag https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/godtgjoring-til-verge-betydningen-av-nye-godtgjoringssatser-for-eksisterende-vergeoppdrag-article4852-114.html <p>4. april 2017 (sak 2015/2842)</p> <p>Saken reiser spørsmål om hvilken godtgjøringssats som skulle gjelde ved en verges krav om vederlag for arbeidet som verge etter overgangen til ny vergemålsordning 1.&nbsp;juli 2013. Statens sivilrettsforvaltning (SRF) mente en tidligere avtale inngått mellom en verge og overformynderiet opphørte ved vergemålslovens ikrafttredelse 1.&nbsp;juli 2013 og at de nye godtgjøringssatsene skulle gjelde for vergens krav om godtgjøring.</p> <p>Ombudsmannen er kommet til at SRF har tolket overgangsbestemmelsen i vergemålsloven &sect; 101 nr. 2 uriktig. Det må legges til grunn at det på tidspunktet for den nye vergemålslovens ikrafttredelse var etablert en ordning som innebar at vergen hadde krav på godtgjøring for vergeoppdraget med en timesats på kr 600. Overgangsbestemmelsen må tolkes slik at også denne siden ved vergeoppdraget ble videreført etter den nye lovens ikrafttredelse. Ombudsmannen ber om at saken behandles på nytt.</p> Mon, 10 Apr 2017 08:44:56 +0200 Eget tiltak – klageadgang i saker om nedsettelse/ettergivelse av- og fritak for eiendomsskatt https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/eget-tiltak-klageadgang-i-saker-om-nedsettelse-ettergivelse-av-og-fritak-for-eiendomsskatt-article4849-114.html <p>27.mars 2017 (sak 2015/2514)</p> <p>Ombudsmannen har av eget tiltak undersøkt klageadgang og klageordningen i saker om nedsettelse/ettergivelse av- og fritak for eiendomsskatt. Undersøkelsen har både vært rettet mot kommunene for å avklare praksis og Finansdepartementet for å få departementets syn.</p> <p>Svarene fra kommunene viste at mange kommuner ikke praktiserer klageadgang i saker om nedsettelse/ettergivelse og i saker om fritak. Blant de kommunene som ga klageadgang, var det stor variasjon vedrørende hvilket organ som var klageinstans.</p> <p>Etter ordlyden i eiendomsskatteloven &sect; 20 skal alle klager behandles av en kommunal nemnd som velges av kommunestyret. Undersøkelsene av saken herfra har vist at den klageordningen eigedomsskattelova &sect; 20 generelt gir anvisning på også for fritakssaker etter &sect; 7, harmonerer dårlig med de grunnleggende behov for rettssikkerhet ved reell to-instansbehandling som følger av hovedregelen i forvaltningsloven &sect; 28. Det er derfor spørsmål om det her har oppstått en utilsiktet virkning av regelverket. Ombudsmannen ber Finansdepartementet om å vurdere å gå gjennom klageadgang og klageordning for disse sakene på nytt.</p> Thu, 06 Apr 2017 08:00:00 +0200 Sivilombudsmannens årsmeldinger - barnekonvensjonen og forvaltningen https://www.sivilombudsmannen.no/arrangementer/sivilombudsmannens-arsmeldinger-barnekonvensjonen-og-forvaltningen-article4734-3017.html Foredragene og opptakene fra seminaret om Sivilombudsmannens årsmeldinger der fokuset var på barnekonvensjonen krav til saksbehandling i forvaltningen og på resultater fra forebyggingsarbeidet i 2016, legges ut her om kort tid. Wed, 05 Apr 2017 14:48:44 +0200 Tilbakekall av førerett etter edruelighetsvurdering https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/tilbakekall-av-forerett-etter-edruelighetsvurdering-article4847-114.html <p>23. mars 2017 (sak 2016/1196)</p> <p>Saken gjelder tilbakekall av førerett som følge av manglende edruelighet. Grunnlaget for tilbakekallet var flere anmeldelser i saker som var henlagte, en straffedom for oppbevaring av hasj og opplysninger gitt i avhør to år tidligere om bruk av hasj på et enda tidligere tidspunkt.</p> <p>Ombudsmannen uttalte at det i vedtak om tilbakekall av førerett må angis konkret hvilken rusbruk som innebærer at grensen for edruelighet er overskredet i den aktuelle saken, og som minst anses sannsynliggjort.</p> <p>Ombudsmannen kom også til at saken kunne vært bedre opplyst. Det er derfor begrunnet tvil om forhold av betydning i saken. Politidirektoratet ble bedt om å vurdere saken på nytt.</p> Fri, 31 Mar 2017 10:25:23 +0200